26.XI.2023 List OM KSLP do Bp R. Kamińskiego w sprawie in vitro

Ekscelencjo, Księże Biskupie,

Wobec nasilonej propagandy dotyczącej zapłodnienia pozaustrojowego, zwanego potocznie „metodą in vitro”, pełnej przekłamań i dezinformacji uważamy za swój obowiązek zwrócić się do Księdza Biskupa, z prośbą o pomoc w upowszechnieniu wśród wiernych katolików prawdy na temat tej techniki sztucznej prokreacji, opracowanej niegdyś przez zootechników dla potrzeb hodowli zwierząt.

Nasze doświadczenie – rozmowy z osobami z różnych grup społecznych, w różnym wieku, o różnym wykształceniu, wskazuje na znikomą wiedzę ludzi lub całkowitą nieświadomość co do istoty i następstw (bezpośrednich i odległych) tej procedury.

Wobec braku prawdy o ludzkiej płodności w podręcznikach szkolnych, akademickich, a zwłaszcza w szeroko dostępnych mediach, Kościół – jego ambony stają się jedynym miejscem, w którym katolicy mogą i powinni otrzymać zweryfikowaną przez medycynę a nie ideologię, wiedzę na ten temat.

Ośmielamy się zaproponować, poprosić  o ewentualny dokument, list pasterski, na ten temat napisany najbardziej przystępnym językiem, zrozumiałym dla przeciętnego słuchacza…

List KSLP do Bp Romualda Kamińskiego w sprawie In vitro 26.XI.2023