18.XI.2020 PROTEST LEKARZY wobec stanowiska NRL, które nie reprezentuje środowiska lekarskiego

Doktor Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa, skierowała 18.XI. 2020 r. -list otwarty – protest do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w związku z jego stanowiskiem z 27.X.2020 krytycznym wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22.X .2020 r. w sprawie ustawy aborcyjnej. Głos lekarzy z NRL w tej sprawie nie reprezentuje środowiska lekarskiego i wykracza poza ustawowe zadania NRL.  Wielu lekarzy, członków okręgowych izb lekarskich w Polsce dołączyło do tego protestu.

List otwarty do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.                               Warszawa 18.XI.2020

Zgłaszam protest w związku z opublikowanym w Gazecie Lekarskiej nr 11/2020 Stanowiskiem nr 118/20/P-VIII Prezydium NRL z dnia 27.10.2020 w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 w sprawie planowania rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży. Wypowiedź Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (dalej NRL) jest niezgodna z jej ustawowymi zadaniami i w wielu punktach mija się z prawdą.

W myśl art. 39 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), Naczelna Rada Lekarska (…) 1) sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków samorządu lekarzy; 2) upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie.

W Kodeksie Etyki Lekarskiej i składanym przez lekarzy przyrzeczeniu, wywodzących się z myśli Hipokratesa, zawarte jest zobowiązanie, by „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu od chwili poczęcia”. Oznacza to zakaz dokonywania przez lekarza zarówno aborcji, jak i eutanazji. Stanowisko Prezydium NRL popierające aborcję jest zatem sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej i ustawowym zadaniem tego organu. (więcej…)