Primum non nocere

ANTYKONCEPCJA

NIKOTYNA 

ABORCJA 

EUGENIKA