3.06.2022- Relacja z Sympozjum FEAMC: Wyzwania dotyczące kompetencji i współczucia we współczesnej medycynie

Sprawozdanie z udziału w konferencji „Challenges of  competence and compassion in contemporary medicine”.

 Prof.Bogdan Chazan Sprawozdanie z Konferencji w Asyżu 27.29.05.2022

Wyzwania dotyczące kompetencji i współczucia we współczesnej medycynie

Konferencja pod tym tytułem, zorganizowana przez European Federation of Catholic Medical Associations -FEAMC (Europejską Federację Katolickich Stowarzyszeń Medycznych) odbyła się w dniach 27 – 29 maja w Asyżu we Włoszech. Decyzja o zorganizowaniu tej konferencji została podjęta we wrześniu ubiegłego roku podczaj walnego zgromadzenia delegatów z organizacji lekarzy katolickich wchodzących w skład Federacji. Wybrane zostały wtedy nowe władze federacji, prezesem został dr Vincenzo Defilippis w Włoch, mnie wybrano na jednego z wiceprezydentów.  Jako cele konferencji określono przemyślenie i przedyskutowanie znaczenia współczucie w praktyce medycznej oraz promowanie kontaktów pomiędzy członkami stowarzyszeń wchodzących w skład FEAMC, zwłaszcza młodego pokolenia.

Konferencja odbyła się w Domu Pokoju (Domus Pacis) w Asyżu. Brało w niej udział około 100 uczestników z większości krajów europejskich. Założono, że obecnych będzie co najmniej trzech delegatów z każdego stowarzyszenia. Nie było delegacji z Niemiec, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Islandii, Węgier, Grecji. Delegacja z Ukrainy także nie przyjechała.  Wśród gości i wykładowców znaleźli się m.in.: ks. biskup Vincenzo Paglia, prezydent Papieskiej Akademii Życia, ks. biskup Simon Kulli z Albanii i ks. biskup Francesco Savino z Woch. Z Polski przyjechała czteroosobowa grupa: profesor Andrzej Kochański z Warszawy, lek Albert Kopeć z Radomia, lek Martyna Koch z Wrocławia i ja. Dwójka młodych lekarzy została przez organizatorów zwolniona z opłaty konferencyjnej i kosztów pobytu. Pewien problem organizacyjny stanowił dojazd z Rzymu do Asyżu (170 km), ale jakoś z tym sobie poradziliśmy.

Miejscem obrad była wygodna sala kongresowa hotelu dla pielgrzymów Domus Pacis.  Wykłady (28) były symultanicznie tłumaczone na języki angielski i włoski.  Podzielone na osiem sesji trwały półtora dnia, każdy dzień obrad rozpoczynał się Mszą Świętą.

Wykład „Współczucie w medycynie” wygłosił ks. Jacques Suaudeau, asystent kościelny Federacji. W usystematyzowany sposób przedstawił biblijne, religijne, historyczne, społeczne i psychologiczne aspekty współczucia jako niezbędnego elementu w relacjach lekarz – pacjent.  Kolejne sesje poświęcone były relacjom lekarz – pacjent w systemie opieki medycznej, znaczeniu kompetencji i jednocześnie współczucia w pracy lekarza katolickiego, współczucia w medycynie perinatalnej, w chirurgii i innych dziedzinach medycyny. Ostatnia sesja dotyczyła zagadnienia współczucia w końcowych momentach ludzkiego życia. W wykładach zwracano uwagę na konieczność postawy pełnej współczucia w relacjach lekarz – pacjent. Podkreślano, że w dzisiejszej odhumanizowanej, ale za to „uprzemysłowionej” medycynie „wypaleni” emocjonalnie lekarze zapominają o relacjach z pacjentem jak człowieka z człowiekiem.  Tymczasem badania naukowe potwierdzają, ze nasycona współczuciem relacja przyśpiesza powrót do zdrowia.

Mój wykład zatytułowany „Współczucie w położnictwie i ginekologii” został wygłoszony podczas sesji poświęconej medycynie perinatalnej.  Zwróciłem w nim uwagę na wyjątkowość tej dyscypliny medycznej dotyczącej bardzo ważnych momentów życia, mocno osadzonej w rodzinie, która powiększa się podczas narodzin dziecka.  Zwykle towarzyszymy rodzinom w pięknych i radosnych chwilach, ale zdarzają się momenty bardzo trudne w których współczucie staje się potrzebne.  Wyraziłem opinię, że nie jest wyrazem współczucia zgoda lekarza na wykonywanie wszystkich procedur, o które prosi pacjentka, lekarz ma prawo do wolności sumienia. Powiedziałem, że ciężko pracujący lekarze powinni czasem mieć współczucie dla samego siebie i oszczędzać dla dobra pacjentów swoje fizyczne i duchowe siły.

Po obradach organizatorzy zorganizowali zwiedzanie miejsc związanych ze Św. Franciszkiem, w tym liczącej 800 lat dwupoziomowej bazyliki z pięknymi freskami. Tematyka niektórych z nich jest aktualna również w dzisiejszych czasach. Byliśmy też przy grobach Św. Klary i błogosławionego Carlo Acutisa, obeszliśmy też historyczne centrum miasta.

   

 Był to bardzo interesujący wyjazd, okazja do wielu rozmów i duchowych przeżyć, dobre przygotowanie do wrześniowej konferencji MaterCare International w Rzymie.  Zachęcałem uczestników konferencji do przyjazdu do Rzymu na naszą konferencję. Odbyłem między innymi rozmowę z profesorem Filippo Boscia, prezydentem Włoskiego Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich, zaprosiłem na naszą konferencję do Rzymu Pana Profesora i członków kierowanego przez niego stowarzyszenia.

Prof. Bogdan Chazan,  MaterCare International  ,                                                                                                                        dnia 3 czerwca 2022 roku

Polish Society of Catholic Physiacians