28 XII 2017 List otwarty Środowisk Medycznych w obronie praw człowieka.

W Święto  Świętych Młodzianków, Męczenników- 28 grudnia 2017 lekarze z KSLP OM oraz ŚRODOWISKA  MEDYCZNEGO ŚWIĘTEJ RODZINY, napisali  list otwarty  w związku z uwięzieniem pani Mary Wagner broniącej  w Kanadzie podstawowych praw człowieka.  List został wysłany 15,01.2018 r oddzielnie do:

Premiera Rządu Kanady – Mr. Justin Pierre Trudeau,  Sędziego Trybunału Sprawiedliwości w Ontario – Mr. Justice Howard I. Chisvin,  Przewodniczącej Sądu Najwyższego w Ontario Mrs. Lise Maisonneuve,  Dyrektora Kliniki Aborcyjnej w Toronto,  Prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Kanady  (CMA)– Dr Laurent Marcoux i Ambasador Kanady z Polsce, Mrs Alexandra Bugailiskis)

Open letter to the Canadian institution 28 XII.2017

LIST OTWARTY  W ZWIĄZKU Z UWIĘZIENIEM PANI MARY WAGNER BRONIĄCEJ  W KANADZIE PODSTAWOWYCH PRAW CZŁOWIEKA.

Szanowny Panie,

Obywatelka Kanady, Pani Mary Wagner, aresztowana 8.grudnia 2017 r. w Toronto, już po raz siódmy, stała się dla opinii międzynarodowej czytelnym znakiem wskazującym, że w klinikach aborcyjnych Kanady, gdzie w łonach matek zabijane są dzieci, łamane są podstawowe prawa człowieka,.

Przepisy kanadyjskiego prawa są sprzeczne. Nie uznają dzieci „przed ich pierwszym oddechem” za ludzi i pozwalają je legalnie zabić w ramach powszechnego ubezpieczenia medycznego. Jednocześnie nienarodzony ma prawo do leczenia, dzięki czemu kanadyjscy chirurdzy operują pacjentów w prenatalnej fazie życia, lecząc chorobę dziecka w łonie matki, by urodziło się  zdrowe.

4 czerwca 2017 r., połączony zespół lekarzy oraz pielęgniarek z dwu szpitali: Mount Sinai Hospital oraz Hospital for Sick Children (SickKid) w Toronto przeprowadził wewnątrzmaciczną skuteczną operację przepukliny oponowo – rdzeniowej u 25 tygodniowego dziecka. W tym samym mieście w ośmiu klinikach aborcyjnych dzieci w podobnym wieku są codziennie zabijane.

Kanada jako jedno z  państw założycielskich ONZ aktywnie przyczyniła się w 1947 roku do  sformułowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dzięki temu obywatele Kandy korzystają od 1966 r. z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.  Dokument ten, jako katalog praw I generacji wymienia podstawowe prawa obywateli: zakaz dyskryminacji,  prawo do życia, zakaz tortur i nieludzkiego traktowania, prawo do wolności osobistej. Co więcej, Drugi Protokół Fakultatywny w Sprawie Zniesienia Kary Śmierci z 1989 roku, odnoszący się do tego Paktu, zakazuje stosowania kary śmierci za wyjątkiem czasu wojny. Mimo to w Kanadzie, dzieci w prenatalnej fazie rozwoju, poddawane są nieludzkim torturom aborcyjnym i zabijane.

Kanada  jest  również jednym  z  sygnatariuszy Konwencji  o  Prawach  Dziecka  z  1998 r. opartej na czterech podstawowych zasadach: zakazu dyskryminacji, troski o najlepsze dobro dziecka, zapewnienia prawa do życia i rozwoju oraz gwarancji swobodnego wyrażania swojej opinii. Konwencja gwarantuje dzieciom równe traktowanie wobec prawa, uznaje ich podmiotowość oraz zapewnia  podstawowe  prawa osobiste,  socjalne i kulturalne. Jeżeli dziecko w łonie matki, w trosce o jego dalszy rozwój, może być  operowane jako pacjent jeszcze przed „pierwszym oddechem” to znaczy, że jest już dzieckiem i obywatelem. Dlaczego więc dzieci przed urodzeniem są w Kanadzie pozbawione podstawowych praw zagwarantowanych w Konwencji?

28 grudnia Kościół Katolicki na całym świecie obchodzi Święto Świętych Młodzianków, Męczenników. Wspominając w tym dniu tragedię dzieci, skazanych na śmierć przez przepisy prawa, ustanowione przez władzę państwową, domagamy się respektowania naturalnego prawa do życia każdego dziecka w Kanadzie. Życie człowieka rozpoczyna się z momentem poczęcia. Żadne artykuły prawne, nie mają mocy zmienić tej prawdy, oczywistej dla lekarzy i naukowców na całym świecie,

Mary Wagner jest więziona, mimo, że działa w obronie podstawowych praw człowieka, wyrażonych w aktach prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. W artykule 3. „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” czytamy, że – „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby” a w „Deklaracji Praw Dziecka” i „Konwencji o Prawach Dziecka”, że „Dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

Jako lekarze, czujemy się  zobowiązani  do troski o zdrowie i życie każdego człowieka, dlatego poruszeni losem najmłodszych dzieci zabijanych w Kanadzie :

1.Upominamy się o wolność dla pani Mary Wagner, która od wielu lat, zgodnie z prawem,  łagodnymi metodami bez naruszania niczyjej nietykalności osobistej i godności upomina się o przestrzeganie praw dzieci. Mary Wagner działa zgodnie z Artykułem 19. „Powszechnej deklaracji praw człowieka” ONZ: „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice”.

2. Protestujemy przeciwko pozbawianiu ludzi w prenatalnej fazie rozwoju – dzieci w łonach matek, ludzkich praw obywatelskich gwarantowanych przepisami Paktu Praw Obywatelskich.

3. Protestujemy przeciwko traktowaniu aborcji jako podstawowej usługi medycznej  i nie zgadzamy się, aby pozbawianie dziecka życia  przez lekarzy i pielęgniarki było legalną medyczną procedurą.

Działania pani  Mary Wagner doceniamy z wdzięcznością jako jeden ze sposobów rzeczywistej realizacji przepisów „Konwencji o Prawach Dziecka” w odniesieniu do najmłodszych pacjentów,  aby zapewnić im należną prawem szczególną opiekę i troskę, przede wszystkim  własnej matki a następnie personelu medycznego.

W imieniu naszych medycznych stowarzyszeń:

 Prof. Bogdan Chazan,  specjalista ginekolog- położnik,

Lek. med. Grażyna Rybak,  specjalista pediatrii

Z poparciem przedstawicieli innych grup:

 1. Dr n. med. Wanda Terlecka, specjalista chorób płuc ,Częstochowa, PREZES OGÓLNOPOLSKIEGO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH ,

  1. Jerzy Jurkiewicz, specjalista neurochirurg, Warszawa, DELEGAT ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH ,
  1. dr hab. n. med Andrzej Maciej Kochański., specjalista genetyki klinicznej, Warszawa, ZWOLENNIK LECZENIA I ZAPOBIEGANIA CHOROBOM GENETYCZNYM .

 4. dr hab. N. med. Alina T. Midro, specjalista genetyki klinicznej, Białystok,  PREZES  ODDZIAŁU PODLASKIEGO  KSLP, CZŁONEK STOWARZYSZENIA FIDES ET RATIO

 5. Dr n. med. Henryk Midro, specjalista psychiatrii, Białystok, CZŁONEK ODDZIAŁU PODLASKIEGO KSLP ,ZAKON RYCERSKI ŚWIĘTEGO GROBU BOŻEGO W JEROZOLIMIE

  1. Dr inż. Antoni Zięba, pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki, Kraków,  PREZES  POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA,

 7.med. Maria Szczawińska, specjalista ginekolog – położnik, Kraków, OGÓLNOPOLSKA SEKCJA GINEKOLOGICZNO -POŁOŻNICZA KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH

  1. med. Ewa Ślizień – Kuczapska, specjalista ginekolog –położnik, Warszawa, PREZES POLSKIEGO STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI  NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY,
  1. med. Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć, specjalista ginekolog-położnik, PRZEWODNICZĄCA KOŁA LEKARZY KATOLIKÓW PRZY OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W WARSZAWIE,

 10. Dr n. med., dr hab. n. chem. Andrzej Lewandowicz,specjalista internista  i geriatra, Warszawa, CZŁONEK KOŁA LEKARZY KATOLIKÓW PRZY OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W WARSZAWIE, ZASTĘPCA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ LEKARZY

 11. med. Maciej Doruchowski, specjalista medycyny ratunkowej, Warszawa, KOŁO LEKARZY KATOLIKÓW PRZY OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W WARSZAWIE, KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ,  AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION.

12.  Jacek Kotula, organizator pikiet przeciwko aborcji pod szpitalami w Rzeszowie i Marszów za Życiem, PREZES ODDZIAŁU PODKARPACKIEGO FUNDACJI PRO – PRAWO DO ŻYCIA,

  1. Paweł Kwaśniak, Warszawa, PREZES ZARZĄDU CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW DLA ŻYCIA I RODZINY
  1. Dr n med. Ewa Wasilewska, specjalista hematolog , Białystok, DELEGAT ODDZIAŁU PODLASKIEGO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH ,

 15. Dr n. med. Alicja Moszczyńska-Kowalska, specjalista okulista, były ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. CZŁONEK ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO BŁ. DOKTOR EWY NOISZEWSKIEJ, KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH

List wysłano 15.01.2018 r. jednocześnie do każdego z adresów osobno oraz do Mary Wagner

List opublikowano na ogólnopolskiej stronie www. KSLP oraz:

https://www.pch24.pl/dosc-aborcyjnej-rzezi–dosc-wiezienia-mary-wagner–list-polskich-lekarzy-do-wladz-kanady,57614,i.html

http://www.naszdziennik.pl/swiat/193663,dziekuje-polakom.html

https://gloria.tv/article/XBANsnBtPpDG38srG4hmRmdBq

http://apchor.pl/2018/01/17/List-polskich-lekarzy-do-wladz-Kanady