22.02.2017 List do Prezesa Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Lekarzy w Norwegii

Lekarze Oddziału Mazowieckiego KSLP w dniu 85 rocznicy objawień Jezusa Miłosiernego  skierowali do Sekretarza Generalnego  Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Lekarzy w Norwegii –  Magnara Kleivena,  listowne podziękowanie lekarzom z Norwegii za wsparcie polskiej lekarki dr Katarzyny Jachimowicz zwolnionej z powodu zastosowania Klauzuli Sumienia w pracy. Uważamy, że prześladowanie lekarza za pracę zgodna z Kodeksem Etyki Lekarskiej jest atakiem na nasze powołanie i szacunek do pacjentów. List KSLP, 22.02.2017do Magnar Kleiven CHSLN

KSLP letter-wysłany 22.02.2017do Magnar Kleiven CHSLN_.ang (1)

Szanowny Panie dr Kleiven            Warszawa   22.02.2017

Serdecznie dziękujemy lekarzom stowarzyszonym w Norweskim Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Medycznym i Panu osobiście za wsparcie dla polskiej lekarki, dr Katarzyny Jachimowicz. Szczególnie dziękujemy Panu za obecność na procesie sądowym oraz podjęcie funkcji rzecznika podczas kontaktów z mediami. Dziękujemy za zorganizowanie zbiórki finansowej na pokrycie kosztów prawnych procesu doktor Katarzyny.

Cieszymy się, że w sytuacji gdy przepisy prawa w Norwegii zakazały lekarzom rodzinnym stosowania klauzuli sumienia w jakimkolwiek zakresie, Stowarzyszenie wystąpiło w obronie naszej koleżanki. Podziwiamy postawę naszej rodaczki, która odmawiała zakładania szkodliwych dla kobiet i zabójczych dla dzieci spirali wewnątrz macicznych. Jesteśmy dumni, że poza granicami Polski powołała się na ponadczasową klauzulę sumienia gdy Gmina Sauherad zwolniła ją z pracy tłumacząc się przepisem z dn. 1 .01 2015 stanowiącym, że lekarz nie ma prawa stosowania klauzuli sumienia i nie może odmówić skierowania na aborcję ani założenia wkładki. Ubolewamy, że spirala wewnątrzmaciczna – środek wczesnoporonny i nierzadko przyczyniający się po powstania  niepłodności jest powszechnym środkiem „antykoncepcyjnym” w Norwegii. Dziękujemy Panu za wypowiedź, że zakładanie spirali jest w praktyce wykonywaniem aborcji we wczesnym stadium rozwoju dziecka.

Pani Katarzyna Jachimowicz jest dla nas przykładem lekarza sumienia  i pracy  w zgodnie z Polskim Kodeksem Etyki Lekarskiej, szacunku dla pacjentek i każdego ludzkiego życia.

Decyzja o zwolnieniu z pracy dr Katarzyny Jachimowicz jest niezgodna z rezolucją nr 1763 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, z października 2010,w sprawie prawa do klauzuli sumienia, która jasno potwierdza prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej mówiąc że: „Żadna osoba, szpital ani instytucja nie może być przymuszona, pociągana do odpowiedzialności ani w żaden sposób dyskryminowana z powodu odmowy przeprowadzenia, udzielenia, asystowania lub podporządkowania się wykonaniu aborcji.” Odwołanie ze stanowiska jest przykładem szykanowania lekarza za zgodny z sumieniem wybór postawy ochrony życia dziecka poczętego i jego matki.

Zwolnienie z pracy dr K. Jachimowicz, jest też niezgodne z art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, (Nowy Jork, dnia 19 XII 1966). który w pkt. 1.mówi, że „Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania”. Norwegia zakazując lekarzom stosowania klauzuli sumienia narusza także  Art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Protestujemy wobec zamachu na wolność sumienia lekarza polskiego, ale także wszystkich lekarzy pracujących w Norwegii. Składaliśmy, podobnie jak dr Katarzyna Jakimowicz Przyrzeczenie Lekarskie, że  chcemy „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu” i „strzec godności stanu lekarskiego”. Nie zgadzamy się, aby aborcję nazywać świadczeniem zdrowotnym.

Mamy nadzieję, że Norweskie Stowarzyszenie Chrześcijańskie będzie podejmowało dalsze działania, aby Norwegia, która nie uznaje prawa lekarza do posiadania własnego sumienia i kierowania się w pracy etyką zawodową i wartościami chrześcijańskimi,  zaczęła szanować ustalenia międzynarodowe.

W imieniu lekarzy zrzeszonych w Oddziale Mazowieckim, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Prezes KSLP  Prof. Bogdan Chazan

Delegat KSLP  Lek. med Grażyna Rybak