Prof.A. Midro o determinacji płci w monografii:Gender-projekt nowego człowieka?

Ukazała się znakomita publikacja dotycząca Gender, pt .: „GENDER -projekt nowego człowieka? z udziałem prof. dr hab. n. med. Aliny T.Midro, specjalisty genetyki klinicznej  i vice Prezes KSLP,  z rozdziałem autorskim pt. „Seksom -czynniki determinujące różnice płci u człowieka ”  

Jest to zbiór studiów pod redakcją Bogny Białeckiej, Jacka Kowalskiego i Witolda Miedziaka. ( Wydawnictwo PTPN, Poznań 2020.) Autorzy dokonują wszechstronnej analizy kulturowej, społecznej, historycznej i ekonomicznej zjawiska, jakim jest gender. Interdyscyplinarna publikacja prezentuje zestaw poglądów krytycznych wobec tej ideologii, dostrzegających liczne niebezpieczeństwa dla duchowości człowieka, jak i dla całego społeczeństwa. To swoista przeciwwaga dla dominującego w świecie współczesnym pozytywnego odbioru tego zjawiska.

Monografia [«Gender – projekt nowego człowieka?»] poprzez swój interdyscyplinarny charakter powinna znaleźć odbiorców wśród historyków, socjologów, pedagogów, psychologów, ale także wśród lekarzy, filozofów i ekonomistów. Szeroka formuła zgromadzonych tu rozważań, wyrażanych przez ekspertów z różnych dziedzin wiedzy, daje interesujący i wszechstronny ogląd zjawiska gender. […] To co świadczy o oryginalności recenzowanej monografii, to właśnie zestawienie w niej poglądów krytycznych wobec tej ideologii, dostrzegających liczne niebezpieczeństwa także na polu duchowości człowieka, jak i całych społeczności. To swoista przeciwwaga dla dominującego w świecie współczesnym pozytywnego odbioru tego zjawiska.’

z recenzji dra hab. Adama Czabańskiego
z Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Rozdział prof Aliny T. Midro

A l i n a M i d ro Seksom – czynniki determinujace różnice płci człowieka

Więcej o wydawnictwie i zakupie:

https://debogora.com/product-pol-672-Gender-projekt-nowego-czlowieka.html