14 XII 2020 List z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie publikacji orzeczenia TK z 22 X 2020

14 XII 2020 r.  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  skierowała do ZG KSLP  odpowiedź na list lekarzy do Premiera z 7 XII 2020, który  dotyczył ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. sygn. akt K 1/20

DSO.ZAN.571.1465.2020.MM

Odpowiedz z Kancelarii Premiera na list KSLP z 7 XII 2020 dotyczy listu z 7 XII 2020 lekarzy do Premiera:

LIST OTWARTY KSLP 7 XII 2020 do Premiera w sprawie publikacji wyroku TK 

Szanowni Państwo,

w związku z petycją z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. sygn. akt K 1/20 w sprawie niezgodności art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334,
z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040, z 1999 r.
Nr 5, poz. 32 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1792) z art. 38 w związku z art. 30 w związku
z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuję, co następuje.

W dniu 1 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła stanowisko w przedmiocie terminu publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20 (M.P. poz. 1104). W tym stanowisku Rada Ministrów uznała m.in., że:

– zaistniałe po ogłoszeniu orzeczenia liczne protesty oraz inne formy publicznego wyrażania opinii obywateli, mające miejsce w stanie epidemii COVID-19, doprowadziły do szeregu bezprawnych zgromadzeń publicznych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi,

– zaistniała sytuacja nosi znamiona stanu wyższej konieczności. Niewątpliwie wyrok Trybunału Konstytucyjnego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie jednak sytuacja bardzo poważnych napięć społecznych wymaga przeanalizowania właściwej daty tej publikacji. Prezes Rady Ministrów nie może podjąć decyzji o niepublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, podjętego zgodnie
z obowiązującą procedurą. Jednocześnie nie istnieje regulacja zobowiązująca Prezesa Rady Ministrów do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w terminie oznaczonym konkretną liczbą dni lub datą,

– orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powinno zostać opublikowane niezwłocznie po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny uzasadnienia. Wyrok zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego uzasadnienie, tego samego dnia – w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Publikacja wyroku wraz z uzasadnieniem pozwoli na minimalizację wątpliwości obywateli dotyczących motywów oraz skutków prawnych orzeczenia, co jest szczególnie istotne w tak ważnej społecznie sprawie, w czasach stanu epidemii. Ponadto Trybunał Konstytucyjny już w ustnym uzasadnieniu wyroku zasygnalizował zasadność przeprowadzenia zmian ustawodawczych w związku z podjętym orzeczeniem. Tym bardziej zatem konieczne jest przeanalizowanie zakresu możliwych zmian.

Proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień ze zrozumieniem.

                                                                        Z poważaniem, Jacek Świderski

                                                                        Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich