Ks.Józef Warzeszak o wkładzie ks. Stanisława Warzeszaka w rozwój polskiej bioetyki.

Ks.prof. JÓZEF WARZESZAK, (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum) brat śp.ks prof Stanisław Warzeszaka opublikował w periodyku Warszawskie Studia Teologiczne XXXI/4/2018, 40-59  artykuł pt:

W K Ł A D  K S . S T A N I S Ł A W A W A R Z E S Z A K A ( 1 9 5 8 – 2 0 1 7 ) W  R O Z W Ó J POLSKIEJ BIOETYKI 

Ksiądz Stanisław Warzeszak uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych w 2010 r. Wcześniej habilitował się z teologii moralnej ze specjalizacją  bioetyki (2004 r.). Doktorat z teologii ze specjalizacją z bioetyki napisał w 1991 r., a z filozofii – również z tej specjalizacji – w 2000 r. Magisterium i tzw. licencjat kanoniczny napisał z teologii moralnej. W ciągu swego życia opublikował 7 książek, 93 artykuły naukowe, 16 recenzji naukowych, 54 artykuły popularno-naukowe, 25 artykułów popularnych. Niemal wszystkie omawiały zagadnienia moralne z punktu widzenia filozoficznego lub teologicznego. Niemniej jednak uważam, że wiodącym tematem jego pracy twórczej była bioetyka, o czym czytelnik może się przekonać po lekturze artykułu oraz po zapoznaniu się z całością jego bibliografii opublikowanej na stronie PBN po jego nazwiskiem i pod tytułem „Publikacje” Ks. prof. P. Góralczyk SAC jest zdania, że ks. Stanisław „wypracował własną definicję bioetyki, jako etyki odpowiedzialności za życie”. Zatem słuszne wydaje się przedsięwzięcie, by ukazać, co wartościowego wniósł on w tę dynamiczną i wciąż się rozwijającą naukę, jaką jest bioetyka. Podstawą będą oczywiście prace ks. Stanisława, ale też teksty recenzji jego rozprawy habilitacyjnej i profesorskiej, a przy tej okazji całego jego dorobku naukowego, zachowane w jego komputerze, a niektóre opublikowane w czasopismach naukowych…

Dorobek naukowy ks. St.Warzeszaka (ks.Józef Warzeszak)