8.09.2017 Prezentacja polskiego wydania „Nowej karty pracowników służby zdrowia”

8.09.2017 w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, wzięliśmy udział w prezentacji polskiego wydania „Nowej karty pracowników służby zdrowia”, która  odbyła się w Warszawie w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Dokument opracowała nieistniejąca już Papieska Rada ds. Służby Zdrowia.  Decyzja o przygotowaniu polskiego tłumaczenia Karty zapadła podczas Międzynarodowej Konferencji „Fides et ratio w służbie człowiekowi choremu, czyli o spotkaniu teologii i medycyny”, – w dniach 27-28 lutego 2017 r. w Katowicach. O polskie tłumaczenie dokumentu zadbali teologowie Uniwersytetu Śląskiego, zaangażowani w Apostolstwo Chorych Archidiecezji Katowickiej, jest to pierwsze tłumaczenie nowej Karty z języka włoskiego. Mogliśmy wysłuchać wielu wypowiedzi na temat Karty:

 abp. Stanisław Gądecki- przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

-„Nowa karta pracowników służby zdrowia” jest potrzebna szczególnie dzisiaj, gdy praca medyka coraz częściej nie jest dla studentów medycyny powołaniem, czy służbą, a zawodem, w którym można najszybciej i najwięcej zarobić. Dlatego ważne jest podkreślone tu przypomnienie, że lekarz nie jest panem, a sługą życia

– karta jest dla pracowników służby zdrowia dobrym narzędziem, z którego mogą korzystać w odniesieniu do pacjenta, a także własnej działalności medycznej. 

– Najważniejsze w zaprezentowanym dokumencie jest odniesienie do darów życia oraz przypomnienie, że nikt z nas nie jest właścicielem swojego życia. Jesteśmy tylko zarządcami tego daru, który powinniśmy roztropnie dbać 

– szczególną wartością dokumentu są odniesienia do nowych, nieopisanych wcześniej dziedzin i metod medycznych.

 bp Stefan Regmunt – przewodniczący Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia

 „celem karty jest przypomnienie znaczenia moralnego, etycznego, duchowi duchowego elementu natury ludzkiej, który zanika w obliczu rozmywania się zasad społecznych i relatywizacji sumień. Nie można patrzeć na człowieka jak na istotę tylko fizyczną , lub tylko duchową. 

dokument uznawany jest za testament zmarłego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, śp abp. Zygmunta Zimowskiego. Zmarły arcybiskup dostrzegł palącą potrzebę poświęcenia w nowej karcie więcej uwagi współczesnym dylematom moralnym wobec m.in. aborcji, eutanazji, dostępu do innowacyjnych metod leczniczych, czy uporczywej terapii. To co abp. Zimowski wydobył pisząc ten dokument, to odpowiedzialność wszystkich pracowników służby zdrowia o życie i zdrowie pacjenta.   Niestety, etap końcowy prac zbiegł się z czasem jego cierpienia i śmierci 12 lipca 2016 r. Chociaż nie doczekał chwili publikacji dokumentu, to jednak zdążył napisać do niego wstęp, który stanowi jeden z ostatnich tekstów jego autorstwa.

 ks.prof. dr hab. Maurizio Faggioni  Konsulator Papieskiej Rady ds. Zdrowia, przedstawiciel Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka

– „karta jest konkretnym wskazaniem dla wszystkich osób, związanych ze służbą zdrowia, aby w centrum swojej pracy postawić osobę ludzką, która stworzona została na podobieństwo i obraz Boga. – Musimy pomóc lekarzom, pielęgniarkom, sanitariuszom oraz kapelanom odkryć na nowo te ludzkie spojrzenie. Nauka i technika służą, by uczynić ludzkie życie lepszym. Powinniśmy używać inteligencji, by uczynić świat lepszym. Powinniśmy starać się, by na pierwszym miejscu stał zawsze człowiek.

„Fundamentem tej refleksji jest przede wszystkim wartość i nienaruszalność życia od początku i wartość i godność ludzkiej prokreacji i narodzin”

– jeśli chodzi o diagnozę prenatalną, autorzy Karty stwierdzają, że jest ona „sama w sobie dobra, gdyż pozwala poznać stan zdrowia płodu i leczyć go przed urodzeniem”, jednak „jest nie do przyjęcia, jeśli jej celem jest aborcja”.

– autorzy Karty jasno stwierdzają, że zapłodnienie in vitro „jest niemoralne”, ponieważ „nie można odseparować aktu prokreacji od aktu seksualnego i małżeństwa”. „Jeśli chodzi o zapłodnienie in vitro zapisy Karty analizują kwestię mrożenia ludzkich zarodków – wiele z nich zostaje opuszczonych i ktoś mógłby chcieć używać ich w sposób nieodpowiedni np. do eksperymentów. Nie można zapominać, że są to osoby ludzkie i trzeba je traktować z szacunkiem”

– Dokonanie aborcji w sposób zamierzony jest zawsze wielkim złem moralnym. Możemy dyskutować na temat trudnych sytuacji, które prowadzą do aborcji. Ale zakaz zabijania niewinnego życia trzeba stwierdzić z mocą. Karta porusza m.in. problemy ciąży ektopowej, płodów encefalicznych, produkcji komórek macierzystych, terapii genowej embrionalnej, przeprowadzania doświadczeń na embrionach oraz używania komórek macierzystych i płodowych do produkcji szczepionek.  

 prof. dr hab. n.med.Małgorzata  Krajnik – kierownik Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej Collegium Medicum w Bydgoszczy.-  Apel, do przedstawicieli Kościoła katolickiego

-Niech zapisy „Nowej karty pracowników służby zdrowia” staną się wezwaniem do odczytania na nowo sensu i istoty posługi kapelanów szpitalnych. Szczególnie ważne jest, aby kapelani poznali nowe problemy medycyny: dylematy etyczne, sposób rozmowy z osobami niewierzącymi lub odrzucającymi Kościół, sposób pomocy duchowej nie tylko chorym, ale również pracownikom. – Potrzebujemy profesjonalnych pracowników opieki duchowej.

 inż. Minister Piotr Gryza – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, członek Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Nadzoruje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Dyrektor Szpitala na Solcu.

Ten dokument jest bardzo konkretny, odpowiada na szczegółowe pytania. Podaje zagadnienia moralne związane z opieką terminalną. Bardzo ważne jest to , co jest we wstępie, jest mowa o tym, że budowa świata oparta jest o normę moralną. To norma moralna powoduje, że pracownik służby zdrowia jest wierny pacjentowi. To norma moralna buduje godność pacjenta a także nas wszystkich. Norma moralna zapewnia  wierność Bogu, który ją wyznacza. Dokument oparty jest na oczywistej tezie,  że życie to jest dar Boży , w takiej perspektywie całość dokumentu jest prezentowana., jak mówił cytowany św. Jan Paweł II, że człowiek nie jest właścicielem ciała, które dostał od Boga ale jego zarządca. W takiej aksjologii trzeba patrzeć na relacje między lekarzem a pacjentem.

-każdy kto uczestniczy w procesie leczenia , jest pracownikiem służby zdrowia.

 abp Henryk Hoser-Przewodniczący zespołu KEP ds. bioetycznych

– jest to dokument niezwykle potrzeby, ponieważ  daje orientację w spojrzeniu na ludzką osobę od początku życia, aż do jego końca. Pierwsza Karta została wydana w 1994 r. a rozwój medycyny jest bardzo burzliwy, dokonuje się w wielkim tempie, więc czas, który upłynął od pierwszej publikacji jest w historii medycyny całą epoką. Stąd konieczność wydania nowej Karty.  

– Karra ma charakter uniwersalny. Karta nawiązuje do tradycji Hipokratejskiej , który  był  ojcem medycyny światowej , ona jest etyką personalistyczną,  współczesną. Karta ma charakter uniwersalny , także dla osób żyjących w innych cywilizacjach , dla wszystkich , którzy chcą służyć człowiekowi. To jest dokument rehumanizacji medycyny 

– Karta jest adresowana nie tylko do tych, którzy są obecni przy łóżku chorego, ale też do organizatorów służby zdrowia – legislatorów, prawników, managerów. Odnosi się do sprawiedliwości społecznej i ma analogie do kodeksów etyki lekarskiej .

  prof. Wojciech Witkiewicz – lekarz i manager, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

– prezentowany dokument porusza kwestię prawa do sprzeciwu sumienia pracowników służby zdrowia i jest moralnym drogowskazem dla pracowników służby zdrowia i przypomina, że  człowiek nie może być posłuszny prawu, które jest niemoralne.

– ani lekarz ani pacjent nie jest panem życia. To oznacza, że personel medyczny i osoby kierujące służbą zdrowia powinni mieć zapewnioną możliwość odmowy uczestnictwa w planowaniu, przygotowywanie i dokonywaniu czynów przeciwko życiu.

Całość przebiegu prezentacjii Karty : https://www.youtube.com/watch?v=58eurXDxJ70