27.01.2021 Ważny dzień dla ochrony życia w Polsce.

Z radością  przyjmujemy pisemne uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ochrony życia –   jako lekarze, matki i ojcowie , dla których troska o zdrowie i życie każdego dziecka, także chorego jest powołaniem codziennego życia.  TK w opublikowanym na swojej stronie pisemnym uzasadnieniu wyroku z 22.X.2020 dotyczącego przesłanki eugenicznej, podtrzymał stanowisko, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju.  Zgodnie z Konstytucja RP – zakres ochrony życia został zwiększony i po długim oczekiwaniu , zgodnie z wymogami konstytucyjnymi wyrok TK zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw.  W ocenie Trybunału, dziecko jeszcze nieurodzone, jako istota ludzka – człowiek, któremu przysługuje przyrodzona i niezbywalna godność, jest podmiotem mającym prawo do życia. Zdaniem Trybunału, omawiany warunek umożliwiający przerwanie ciąży, który zawarty jest w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.r., ma charakter eugeniczny.  Ryzyko urodzenia dziecka chorego czy niepełnosprawnego, nie może być powodem aborcji –  nie można przerwać ciąży, jeśli przyczyną jest wyłącznie prawdopodobieństwo urodzenia dziecka niepełnosprawnego.  Z wdzięcznością i uznaniem przyjmujemy uzasadnienie  Sędziów TK  : „Trybunał zwraca zatem uwagę, że nie odwołuje się, podobnie jak nie odwoływał się wcześniej, do argumentów natury filozoficznej, a ściślej, argumentów etycznych odnoszących się do statusu człowieka, a także początku ludzkiego życia. Trybunał opiera swoje wnioski na przesłankach czysto normatywnych, wynikających z przekonania o spójności, zwłaszcza aksjologicznej, systemu prawnego, a także konsekwencji wynikającej z przyjętego w systemie prawa założenia o racjonalności prawodawcy, szczególnie aktualnego w odniesieniu do kwestii najbardziej ważkich, do których należy bez wątpienia ochrona ludzkiego życia