12 XII 2019 Drugi list lekarzy KSLP do Prezesa NRL prof. Andrzeja Matyji w sprawie aborcji

Lekarze KSLP zwrócili się  do Prezesa NRL  prof. dr hab. n. med. Andrzeja Matyji  z drugim listem  dotyczącym aborcji, ponieważ w odpowiedzi  NRL na pierwszy list KSLP, zostało całkowicie pominięte meritum sprawy.

12 XII 2019 List KSLP wobec stanowiska prezydium NRL 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja                                                                                                                             Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej                                                                                                                            Naczelna Izba Lekarska                                                                                                                                                                00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 110

 

Szanowny Panie Prezesie                                                                                                      12 XII 2019 Warszawa

W imieniu sygnatariuszy listu, który wysłaliśmy do Pana Prezesa 30.XI.2019 r. w sprawie konieczności wprowadzenia zmian do przepisów prawa dotyczących wykonywania zawodu lekarza, bardzo dziękujemy Panu za odpowiedź zawierającą Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 118/19/P-VIII z dnia 6 grudnia. Doceniamy szybkie zajęcie się przez Prezydium problemem przez nas opisanym i sformułowanie stanowiska w tak krótkim czasie. W jego tytule zaznaczono, że odnosi się ono do treści naszego listu, ale w rzeczywistości całkowicie mija się z meritum sprawy.

Nie możemy go pozostawić bez odpowiedzi, ponieważ jego istota nie odnosi się wprost do przedstawionego przez nas problemu, którym jest wyznaczenie lekarzy do wykonywania procedury zabicia dziecka przed jego urodzeniem, prawne zobowiązanie lekarzy do formułowania tzw. wskazań do aborcji, czyli ferowania wyroku śmierci dziecka bez odpowiednich prawnych kwalifikacji. We wstępie Autorzy Stanowiska wyrażają słuszny pogląd, że „nieustanny rozwój nauk i technik medycznych niesie za sobą również konflikty sumienia, na które narażeni są przedstawiciele zawodów medycznych”. Uważamy, że procedura aborcji nie jest wynikiem szczególnego postępu techniki i nauk medycznych. Wykonuje się ją często na chorym czy ułomnym dziecku, którego leczenie w macicy matki lub po urodzeniu można obecnie podjąć. Aborcja jest wykonywana często w celu zabicia chorego dziecka, co zdecydowanie hamuje postęp nauk medycznych. Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak, wyrażając się w ostatnich dniach na temat aborcji, powiedział: „Nie można zabijania uznawać za dobrodziejstwo w XXI wieku. To zakrawa o aberracje. To jest coś, co nie przeszło by przez myśl największym zbrodniarzom, żeby tak nazywać tego typu działania.”

Treść Stanowiska Prezydium NRL w całości odnosi się do uchwalonego na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej, wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 roku dotyczącego warunków korzystania z klauzuli sumienia przez lekarzy. Wyrok TK poprawił sytuację lekarzy chcących skorzystać z klauzuli. Jednak młodzi lekarze, stojący u progu kariery zawodowej i naukowej obawiają się żądać od przełożonych prawa do klauzuli sumienia. W programach specjalizacji w niektórych dziedzinach medycyny istnieją procedury, które są dla wielu lekarzy nie do przyjęcia. W Warszawie powstały dwie poradnie bez klauzuli sumienia, które zatrudniają lekarzy – członków Okręgowej Izby Lekarskiej – do działań sprzecznych z Kodeksem Etyki Lekarskiej- niszczących życie dzieci. W ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka jest jednoznacznie zdefiniowane, że: „Dzieckiem jest osoba od poczęcia”.

Nasza troska o etyczne wykonywanie zawodu lekarza, wyrażona w liście do Pana Prezesa NRL wynika z faktu, że wyznaczanie przepisami prawa lekarza, aby zabijał swojego pacjenta jest sprzeczne z moralnym obowiązkiem ochrony życia i nakazami etyki zawodowej sformułowanymi w Kodeksie Etyki Lekarskiej, którego fragmenty zostały przytoczone w naszym liście. Pozwoliliśmy sobie też przypomnieć w naszym piśmie, że Kodeks Etyki Lekarskiej wręcz zobowiązuje samorząd lekarski do podejmowania działań chroniących w przepisach prawa przestrzeganie zasad lekarskiej etyki.

Pomimo korzystnego dla sumienia lekarskiego wyroku Trybunału Konstytucyjnego nadal ponad tysiąc dzieci, w większości chorych, jest każdego roku zabijanych w Polsce przez lekarzy, których powołaniem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Wykonywanie zalegalizowanej procedury aborcji, niesłusznie zleconej lekarzom do wykonania, jest sprzeczne z naszym powołaniem, niszczy osobowość i poczucie odpowiedzialności lekarza, naruszając relacje pacjent – lekarz, pogarszając stan zdrowia kobiet.

Oczekiwaliśmy, że Pan Prezes zechce stanąć w obronie etycznego wykonywania zawodu przez lekarzy i podejmie działania w kierunku zmiany prawa, które wyznacza lekarza do zabijania ludzi, czynności niegdyś zlecanej katom. Nadal mamy nadzieję, że Pan Prezes zechce się ustosunkować do meritum naszego listu. Bardzo o to prosimy.

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich im ks. Jerzego Popiełuszko:

dr n. med. Elżbieta Kortyczko, Prezes KSLP                                                                                                                    prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, Prezes OM KSLP, V-ce Prezes KSLP                                                                    lek. Grażyna Rybak, Delegat OM KSLP                                                                                                                                      prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz, Delegat OM KSLP, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego KSLP